Benedykt Ksiądzyna

Urodził się 1 listopada 1961 r. w Grodkowie Śląskim (woj. opolskie). W latach 1974–1978 uczęszczałem do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nysie, ucząc się gry na akordeonie. Równocześnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie. W 1978 r. zdał egzamin wstępny do PSM II st. w Opolu, jednocześnie przenosząc się do Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących w Opolu. W tym samym czasie rozpocząłem naukę w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Opolu, którą ukończyłem w 1981r., otrzymując kwalifikacje organisty. Dyplom ukończenia PSM II st. otrzymałem w 1984r. w klasie śpiewu solowego. W latach 1974/84 pełniłem funkcje organisty w Biechowie k/Nysy, Opolu i Prudniku.

W 1984r. podjąłem decyzję dalszej edukacji muzycznej i po zdaniu egzaminów wstępnych na Akademię Muzyczną we Wrocławiu rozpocząłem studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W 1988r rozpocząłem drugi kierunek studiów w specjalności – dyrygentura pod kierunkiem prof. Marka Pijarowskiego. Po czwartym roku studiów podjąłem pracę w PSM I i II st. oraz PLM w Legnicy, którą kontynuuję do dzisiaj / dzisiaj w Zespole Szkół Muzycznych/. Egzamin magisterski złożyłem w 1990r.

W grudniu 1988r. uczestniczyłem w reaktywowaniu Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, której zostałem dyrektorem i dyrygentem. Od marca 1990r. pełnię funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego „Pro Sinfonica” w Legnicy, którego również jestem współzałożycielem. W latach 1992-1996 pełniłem funkcję wiceprezesa ds. artystycznych w Legnickim Towarzystwie Muzycznym.

W roku 1992 objąłem funkcję organisty w kościele NSPJ w Legnicy. W 1994r. byłem inicjatorem i współzałożycielem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Legnicy, (obecnie Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej) gdzie spełniam się zawodowo do dnia dzisiejszego pełniąc funkcje zarówno dyrektora d/s dydaktycznych (od 2019r. p.o. dyrektora) jak i nauczyciela przedmiotów muzycznych.

Czynnie uczestniczę w życiu społecznym zarówno mieszkańców Osiedla „Piekary” będąc członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej od 2000 r., jak i w życiu Miasta Legnicy, piastując zaszczytną funkcję Radnego Rady Miejskiej Legnicy w kadencjach: III-1998-2002, IV-2002-2006, VI-2012-2014, VII-2014-2018.

Dbałość o dobro dzieci to moja działalność w „Kiwanis Club Legnica”, którego jestem założycielem w 2003r., pełniąc dwukrotnie funkcję jego Prezydenta.

Moja praca zawodowa jako nauczyciela przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy oraz  w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej zaowocowała dużą ilością wychowanków studiujących zarówno na Akademiach Muzycznych, jak i Uniwersytetach w klasach teorii muzyki, kompozycji, muzykoterapii, muzykologii i muzyki kościelnej.

Pełniąc funkcję dyrygenta Legnickiej Orkiestry Symfonicznej jestem organizatorem stałych koncertów symfonicznych dla legniczan, koncertów z udziałem uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini”. Współpracując z chórem „Madrygał”, chórami wrocławskimi organizuję koncerty oratoryjne. Współpracuję z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Legnickim Centrum Kultury i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki na terenie dawnego województwa legnickiego. W 1997 r. wraz z LOS dokonaliśmy prawykonania i nagrania CD utworu M. Sawy „Tu es Petrus”, a w rok później odbyło się prawykonanie I Symfonii R. Wrzaskały, za którą kompozytor otrzymał I nagrodę w konkursie z okazji 100 rocznicy kolonii brytyjskiej w Kanadzie. W ostatnich latach moja działalność z orkiestrą to współpraca z takimi dyrygentami jak J. Wiłkomirski, J Salwarowski, J. Stanienda, solistami – B. Bryła, P. Jasiurkowski, M. Kłopocki, B. Bober, M. Kawczyński. LOS gościła Narodową Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną z Oslo z Norwegii, chór chłopięcy z Lubeki „Lübecker Knabenkantorei“ z Niemiec, chór chłopięcy z Wrocławia  Pueri Cantores Wratislavienses.s

Współpracując z Filharmonią Sudecką wykonaliśmy kilka koncertów przygotowując m. innymi T. Maklakiewicza „Mszę góralską”, G.B. Pergolesiego „Stabat Mater”,  M. Sawy „Tu es Petrus”.

Moja działalność zarówno pedagogiczna jak i na niwie kultury została nobilitowana przyznaniem mi w 1994. odznaki „ZASŁUŻONY DLA LEGNICY”, w 2004r. medalu „ZA ZASŁUGI DLA DIECEZJI LEGNICKIEJ”, w 2005r. odznaki Ministra Kultury RP „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY”, prestiżowej nagrody w 2007r. „NAGRODY MIASTA LEGNICY” oraz w 2016r. postanowieniem Prezydenta RP „MEDALU SREBRNEGO ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”