Kazimierz Pleśniak

Nauczyciel, działacz społeczny, wieloletni prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Honorowy Obywatel Miasta Legnicy.

Urodził się 4 marca 1945 r. w Dubiecku (Przemyskie). Choć szkołę podstawową ukończył w Legnicy, to liceum ogólnokształcące w miejscu urodzenia – w Dubiecku (1965). Do Legnicy powrócił, by kontynuować naukę w tutejszym Studium Nauczycielskim, które ukończył w 1967 r.

Jeszcze w czasie nauki w studium zajął się działalnością społeczną. Brał udział w tworzeniu Klubu Seniora. W latach 1967–1980 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Kunicach, gdzie założył drużynę harcerską i hufiec ZHP. Ponad 25 lat pracował z harcerzami. Pełnił funkcje: zastępcy komendanta hufca ZHP w Legnicy (1970–1975), komendanta hufca ZHP w Kunicach (1975–1980), komendanta Chorągwi Legnickiej ZHP (1980–1989).

W latach 1984–1988 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy, a w latach 1989–2000 dyrektorem powołanego z jego inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kultury „Harcerz” w Legnicy. W latach 2000–2001 był wicedyrektorem MCK w Legnicy. W 1999 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, uzyskując licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, zaś w 2001 r. został nauczycielem dyplomowanym.

Od lat 90. związany z legnickim TPD. Jest nieprzerwanie: prezesem Zarządu Oddziału Miejskiego, prezesem Zarządu Okręgowego, wiceprezesem Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Jeleniej Górze, od 2007 r. członkiem Zarządu Głównego TPD. Od lat pomaga dzieciom i niezamożnym rodzinom oraz podejmuje wiele inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Legnicki Oddział TPD, którym kieruje, jest największy w kraju i zrzesza 3000 członków w 144 Kołach Przyjaciół Dzieci i pomaga ok. 3000 podopiecznych rocznie.

Ważniejsze wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2003), „Człowiek Roku Województwa Legnickiego” (1993), Nagroda MEN (w latach 1977, 1979, 1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal dra H. Jordana, Medal Korczaka za Ochronę Praw Dziecka, Nagroda Miasta Legnicy, Order Uśmiechu (2016).

Legnica to jego ukochane miasto, gdzie spełnia swoją pasję życiową i swoje aspiracje. Być legniczaninem to dla niego być użytecznym dla innych i kochać ludzi.