Sekcja Pioniera Legnicy

Regulamin Klubu Pionierów Legnicy

Klub Pionierów jest organizacyjną jednostką Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA
z siedzibą w Legnicy i stanowi jego integralną część.

1. Przewodniczący Klubu Pionierów wybierany jest na Walnym Zebraniu TML na okres trzech lat. Przewodniczący zgłasza kandydatury do Zarządu Klubu, które winny być zatwierdzone przez głosowanie na zebraniu Klubu. Do Zarządu wybiera się, co najmniej trzy osoby tj. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
2. Zadaniem Klubu Pionierów jest realizowanie następujących zadań:
• Odnajdywanie i ukazywanie osób, które wyróżniły się szczególnie w organizowaniu życia społeczno-politycznego, administracyjnego i gospodarczego w mieście.
• Ocalenie od zapomnienia i gromadzenie dokumentów i innych świadectw rzeczowych, będących dowodem ofiarnego trudu włożonego w integrację społeczeństwa z piastowskim grodem Legnicą.
• Inicjowanie i pomoc w opracowywaniu wspomnień, monografii itp. oraz ich popularyzacji.
• Otoczenie opieką wszystkich Pionierów miasta, szczególnie tych, dla których opieka ta jest konieczna.
• Postulowanie i wnioskowanie potrzeb w zakresie ochrony zabytków, miejsc pamięci narodowej, miejsc wypoczynku, estetyki i porządku do władz miasta.
• Organizowanie spotkań z młodzieżą i Radnymi Miejskiej Rady Narodowej.

Powinności Pioniera Miasta.

1. Współdziałanie z Towarzystwem Miłośników Legnicy w realizowaniu jego celów i zadań, zwłaszcza w dziedzinie udokumentowania historii i dorobku społeczno politycznego oraz kulturalnego miasta.
2. Udział w wychowaniu młodzieży w duchu przywiązania do miasta i jego historii.
3. Aktywny udział w miarę sił w życiu społecznym i kulturalnym miasta.
4. Wychowanie młodego pokolenia w duchu poszanowania mienia społecznego, a zwłaszcza dóbr kultury, architektury i przyrody.
5. Pomoc w gromadzeniu do użytku powszechnego dokumentów i przedmiotów mogących mieć wartość historyczną dla miasta, zwłaszcza z okresem formowania o wyzwoleniu wszelkich przejawów życia politycznego, gospodarczego i społecznego miasta.

Przywileje Pioniera

1. Przynależność do Klubu Pioniera jest wyróżnieniem honorowym i może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Klubu – na podstawie indywidualnego wniosku strony zainteresowanej.
2. Prawo do noszenia honorowej odznaki Pioniera miasta nadanej przez Prezydium na wniosek Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA.
3. Uczestniczenie przedstawicieli grupy pionierskiej w zwyczajnych i nadzwyczajnych Sesjach Rady Miejskiej.

Regulamin niniejszy Zarząd Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA zatwierdził w dniu 06.02.2014r.

Janusz Chmielewski – Pionier Legnicy – i Antonina Trawnik.

Spotkanie z Pionierami Legnicy (2017)
Noworoczne Spotkanie Pionierów Legnicy (2015)
Noworoczne spotkanie Pionierów Legnicy (2014)