Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA za lata 2015–06.2020

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA
za lata 2015–06.2020

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 marca 2015 r., dokonano wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA.

Skład Zarządu

Antonina Trawnik – prezes
Jarosław Rabczenko – wiceprezes
Paweł Bonecki – wiceprezes
Alina Tarnawska – sekretarz
Irena Szejpało – skarbnik
Jan Lewandowski – członek
Adam Stępień – członek

Komisja Rewizyjna

Marek Janik – przewodniczący
Wojciech Cichoń – członek
Dawid Sołtys – członek

 Po złożeniu oświadczeń o niekaralności przez członków Zarządu i Komisję Rewizyjną przeprowadzono zmiany w zapisach Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Towarzystwa w trakcie kadencji spotykał się:

2015 r. – 11 spotkań

2016 r. – 7 spotkań

2017 r. – 12 spotkań

2018 r. – 8 spotkań

2019 r. – 6 spotkań

2020 r. – 3 spotkania

Stan członków na 31 grudnia 2015 r. wynosił 116 osób (przybyło 25 osób, wykreślono 8 osób, zmarła 1 osoba, liczba Pionierów 31 osób), stan członków na 31 grudnia 2016 r. wynosił 117 osób (przybyło 9 osób, zmarło 8 osób), stan członków na 31 grudnia 2017 r. wynosił 127 osób (przybyło 10 osób, liczba pionierów 24 osoby), stan członków na 31 grudnia 2018 r. wynosił 122 (przybyło 13 osób, wykreślono 17 osób, zmarła 1 osoba). Stan członków na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 140 osób. (przybyło 22 osoby, wykreślono 1 osobę). 30 czerwca 2020 r.  wynosił 143 osoby (przybyło 3 osoby, dwie osoby zmarły).

Opłacalność składek:

2015 r. należne 2 220,00 zł opłaciły 53 osoby w wysokości

1 195,00. Zaległości wynoszą 1 025,00 zł.

2016 r. należne 2 240,00 zł opłaciło 57 osób w wysokości 1 628,00 zł. zaległości wynoszą 612,00 zł.

2017 r. należne 2 440,00 opłaciło 49 osób w wysokości 1 232,00 zł. zaległości wynoszą
1 208,00 zł.

2018 r. należne 2 340,00 zł opłaciło 55 osób w wysokości 1 210,00 zł. zaległości wynoszą 1 130,00 zł.

2019 r. należne 2 480,00 zł opłaciło 63 osoby w wysokości 1 480,00 zł  zaległości wynoszą 1000,00 zł

2020 r. opłacono 880 zł z tego 180 zł składki zaległe za lata poprzednie i 35 osób zapłaciło składki za rok bieżący

Na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia od 2015 r. pionierzy zobowiązani są do opłacania składek członkowskich. w wysokości 20 zł rocznie. W wielu wypadkach obowiązek ten nie zostaje spełniony i kwota nieopłaconych składek przez 10 pionierów sięga 1 617,00 zł. Wysokość zaległych składek członkowskich przez osoby wykreślone z listy członków wynosi 1 339,00 zł. (kwota ta została umorzona decyzją zarządu z grudnia 2017 roku). Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości z tytułu opłacalności składek z uwzględnieniem powyższego wynoszą 1 019,00 zł. Część zaległości została uregulowana w 2019 r. Nadal ściągalność składek wynosi w granicach 50% składek należnych.

Darowizny z tytuł 1% podatku:

TML jest organizacją pożytku publicznego i pozyskała z 1% podatku od osób fizycznych:

 • w 2015 r. – 1 568,10 zł
 • w 2016 r. – 1 531,90 zł
 • w 2017 r. – 1 920,10 zł
 • w 2018 r. – 1 221,50 zł
 • w 2019 r. – 2 043,90 zł
 • w 2020 r. – 2 641,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie częściowych kosztów organizacji imprezy Legnicka Jesień Miedziana, Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych oraz promocję miasta.

Corocznie sprawozdania z działalności statutowej i finansowej zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia zostają przesyłane pocztą elektroniczną do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. A za 2019 do Narodowego Instytutu Wolności. Sprawozdania finansowe do roku 2017 składano w Urzędzie Skarbowym
w Legnicy. Za 2018 (zgodnie z obowiązującymi przepisami) złożono elektronicznie do Urzędu Skarbowego w Legnicy i podpisano E-Puapami Zarządu. Za rok 2019 do szefa Krajowej Administracji Skarbowej również podpisano E-Puapami Zarządu. Wypełniono również sprawozdania statystyczne i przesyłano do Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Z każdej imprezy organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Legnicy sporządzono sprawozdanie i dostarczono do Biura Prezydenta.

Towarzystwo Miłośników Legnicy od 11.03.2013 r. wynajmuje lokal użytkowy  przy
ul. Rynek 5/6 na czas nieokreślony. Koszty utrzymania pomieszczeń kształtują się na poziomie 2 000,00 miesięcznie. Najwyższy odsetek (około 75%) stanowi centralne ogrzewanie. Ponieważ w cenie c.o. mieści się podwójny VAT, dwukrotnie występowaliśmy pisemnie, za pośrednictwem ZGM z prośbą o bezpośrednie obciążanie kosztami przez Wspólnotę Mieszkaniową. Ten sposób rozliczania kosztów c.o., które w sezonie grzewczym znacznie przekraczają 10-12 zł za m2 powierzchni, pozwoliłby nam w skali roku zaoszczędzić około 2,5 tys. zł. Niestety nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi i ponosimy dużo wyższe koszty, które w sposób pośredni uszczuplają możliwości realizacji zadań statutowych.
W wyniku starań Zarządu TML zainstalowano nowe pokrętła na zaworach grzejnikowych, co pozwala  na ograniczenie zużycia ciepła w czasie wolnym od pracy. W 2020 r., realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia z 2019 r. , wystąpiliśmy w dniu 12.05.2020 r. z kolejnym pismem obligującym Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej do wyjaśnienia stawek ogrzewania dwukrotnie wyższych aniżeli w lokalach użytkowych usytuowanych w pobliżu lokalu Towarzystwa tym bardziej że grzejniki od miesiąca marca br. zostały zakręcone i nie korzystaliśmy z ciepła. Do 30.06.2020 r. nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo. Jednocześnie wystąpiliśmy do ZGM o umorzenie kosztów centralnego ogrzewania za okres pandemii poczynając od miesiąca marca 2020 r. tj. za marzec 1806,88 zł ; za kwiecień 1257,06 zł ; za maj 1054,38zł. Opłata za centralne ogrzewanie nie jest zależna od Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i nie może zostać umorzona. W związku z pandemią coronavirusa i uchwalonymi tarczami czynsz za 12 miesięcy zostanie obniżony do 1 zł, natomiast zobowiązania z tytułu opłat za c.o. zostaną rozłożone na 12 rat.

Biuro Towarzystwa, w którym zatrudnieni są pracownicy w ramach robót publicznych i stażu, jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00. Wynagrodzenie pracowników w 90% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, udziały TML w kosztach wynagrodzeń wynoszą 10% najniższego wynagrodzenia.

SEKCJE działające w ramach TML

 • Sekcja Pionierów, która na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyła 31 pionierów. W 2015 r. wręczono 4 odznaki Pioniera Legnicy z tego 2 osobom fizycznym i 2 instytucjom;
  w 2016 r. wręczono dwie odznaki Pionier Legnicy: I Liceum Ogólnokształcącemu
  i Zespołowi Szkół Ekonomicznych z okazji 70-lecia ich istnienia w naszym mieście. W 2017 r. wręczono dwie odznaki Pionier Legnicy osobom fizycznym: Franciszkowi Szlapińskiemu i Henrykowi Janowi Bacy oraz szkołom: Szkole Podstawowej Nr 4
  i Zespołowi Szkół Elektromechanicznych – z okazji 70-lecia ich istnienia w naszym mieście. W 2018 r. przyznano 4 odznaki Pioniera Legnicy: dla Ireny Mastalarczuk, Jana Lewandowskiego, Stefanii Błaszak oraz Teresy Pryczynicz. W latach 2015–2018 r. odbyły się noworoczne spotkania Pionierów Legnicy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. sekcja liczy 21 pionierów. Aktywność pionierów jest ograniczona w życiu organizacji ze względu na ich podeszły wiek.
 • W październiku 2015 r. powstała Sekcja RĘKODZIEŁO NA NUDĘ, która na dzień 31 grudnia 2015 r. liczyła 12 członków. Sekcja odbywała spotkania początkowo
  w środy, a obecnie w każdy czwartek w godz. od 10.00-13.00 w świetlicy TML. Członkowie sekcji biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez macierzystą organizację. Na dzień 31 grudnia 2019 r. sekcja liczyła ok. 40 osób. Działalność sekcji zawarta jest w odrębnym sprawozdaniu, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

ZAWARTE POROZUMIENIA

 • 4 kwietnia 2015 r. TML PRO LEGNICA zawarło porozumienie z Dolnośląskim Centrum Kształcenia Językowego i Kadr w Legnicy w zakresie współpracy kulturalnej na terenie Zamku Piastowskiego;
 • 13 lipca 2015 r. z Grupą nieformalną „Sami Swoi” w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu „Jak chcemy to możemy”;
 • 14 lipca 2015 r. z Progress XIII – Galeria Piastów w Legnicy w sprawie organizacji Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych „FLOP SHOW”;
 • 12 listopada 2015 r. ze Stowarzyszeniem Intro w sprawie pomocy psychologicznej
  i prawnej;
 • 9 grudnia 2015 r. z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu w sprawie współpracy przy projekcie pod nazwą „Magia i Czar Kresowego Bożego Narodzenia oraz Bożego Narodzenia wg Reymonta”.
 • 4 stycznia 2016 r. z Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy w zakresie aktywnej współpracy, wspierania działań mających na celu upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego efektywnego wykorzystania.
 • 21 listopada 2018 r. z Polska Press Sp. z o.o. oddział we Wrocławiu w sprawie współpracy w zakresie działań promocyjno-marketingowych.

W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYKONANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
Działania cykliczne:

 • Od września 2003 roku i nadal w każdą drugą niedzielę miesiąca odbywa się LEGNICKI JARMARK STAROCI pod patronatem Prezydenta Miasta Legnica. W miesiącach letnich przy sprzyjającej pogodzie liczba wystawców dochodzi do 120 stoisk. Od stycznia 2016 uchwałą Rady Miasta została zniesiona opłata targowa, co oznacza 100% wpływ do kasy Towarzystwa pobieranej opłaty organizacyjnej. W miejsce wystawianej na koszt budżetu miasta przenośnej toalety, na potrzeby wystawców udostępniamy WC w siedzibie TML.  Od miesiąca kwietnia 2020 r. w związku z pandemią COVID19 Jarmarki zostały odwołane co w znacznym stopniu uszczupliło środki finansowe Towarzystwa , szacunkowo ok. 10tys.
 • Od 2005 r. organizujemy KONKURS FOTOGRAFICZNY Mieczysława Pawełka LEGNICA pod patronatem Prezydenta Miasta Legnica o zasięgu ogólnopolskim. Konkursowi towarzyszy wystawa prac laureatów w Galerii Piastów. W 2020 r. niestety ze względu na pandemię COVID19 i zawieszenie działalności TML konkursu nie organizowano.
 • Od 2008 r. w każdy drugi wtorek miesiąca, z wyjątkiem lipca i sierpnia, odbywają się spotkania z cyklu LEGNICZANIE ZNANI I LUBIANI. W czasie spotkań, portrety gości wykonuje Zuzanna Łobuś. W 2015 r. odbyło się 10 spotkań z ludźmi kultury, nauki i biznesu,
  w 2016 r. 10 spotkań, w 2017 r. 10 spotkań, w 2018 r. 9 spotkań, w 2019 r. 9 spotkań. Portrety gromadzone są w towarzystwie w celach dokumentacyjnych. Na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa z października 2016 r. biogramy oraz kopie portretów opublikowano
  w wydawnictwie „Portrety legniczan”, które  zrealizowało Wydawnictwo ATUT w nakładzie 250 sztuk. Koszty wydawnictwa w 100% zostały pokryte przez TML Pro Legnica. Uroczysta promocja odbyła się 25 kwietnia 2017 r. Promocji towarzyszyła wystawa portretów graficznie opracowana przez Mariusza Kanię – członka naszej organizacji i sfinansowana przez Galerię Piastów. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego: profesor Wiesław Hładkiewicz i dr Adam Ilciów, recenzenci wydawnictwa. Redaktorami biogramów byli: dr Grzegorz Tomicki i Mieczysław Pytel – pracownicy TML. Skany portretów wykonało Centrum Druku 4 kolory. Odsłonięcia wystawy dokonali: profesor Ryszard Hamer, Zuzanna Łobuś
  i Antonina Trawnik. Oprawę artystyczną spotkania uświetnił koncert wokalny Jolanty Trawnik przy akompaniamencie Natalii Sałochy. Całość działań z wyjątkiem druku książki została wykonana społecznie. Kolejne spotkania „Legniczanie Znani i Lubiani” za lata 2017-2019r. zostały utrwalone w drugiej części „Portrety Legniczan” pod redakcją Klaudii Korfanty
  i Antoniny Trawnik z rysunkami Zuzanny Łobuś. Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków Towarzystwa w nakładzie 100 egzemplarzy i rozdane nieodpłatnie gościom spotkań w czasie obchodów 50-lecia Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA w dniu 13 luty 2020 r.
 • Od 2009 r. TML uczestniczy w Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych.
  Od 2013 roku Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica wspólnie z Galerią Piastów,
  z powodu wycofania się dotychczasowych współorganizatorów, wzięło na siebie ciężar organizacyjny imprezy i nadal organizuje z sukcesem.  Organizacje, biorące udział we FLOP-paradzie, na scenie w Galerii Piastów przedstawiają swoje osiągnięcia artystyczne
  i organizacyjne. W czasie w/w imprezy na stoisku TML prezentujemy dokonania towarzystwa oraz materiały promujące Legnicę. Kolorytu prezentacji dodają stoiska rękodzielnicze członków. Sekcji RĘKODZIEŁO SPOSÓB NA NUDĘ.  Barwnie przybrane stoły i wytwory pracy osób zrzeszonych w Sekcji budzą ogromne zainteresowanie bywalców Galerii. W 2019 r. Festiwal Organizacji Pozarządowych realizowany był w ramach realizacji zadania publicznego. Dofinansowanie Urzędu Miasta wyniosło 2500,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na materiały biurowe, ubezpieczenie imprezy, ZAiKS oraz upominki dla dzieci występujących na scenie. Charakter imprezy w 2019 r. miał inny wymiar aniżeli dotychczasowe. Organizacje rozdawały materiały promocyjne i reklamowały organizację na scenie natomiast nie było stoisk marketingowych. Na scenie prezentowały się w ramach wolontariatu zespoły prowadzone przez organizacje, koszt występów został oszacowany według umów na 8 tys. zł. W czasie trwania festiwalu Towarzystwo Miłośników Legnicy z okazji 50-lecia Organizacji promowało kalendarz wydany prezentujący fotografie Legnicy porównawcze z okresu 100 lat. Kalendarz został przygotowany i opracowany przez Klaudię Korfanty, w ramach obowiązków służbowych,
  z wykorzystaniem kart pocztowych ze zbiorów Zdzisława Grosickiego oraz fotografii współczesnej Legnicy autorstwa Klaudii Korfanty. Kalendarz wydano w wydawnictwie „PROGRAPHIC” w Legnicy i w całości sfinansowany ze środków Towarzystwa Miłośników Legnicy w nakładzie 500 egzemplarzy. Sprzedaż kalendarza pokryła jedynie koszty wydawnictwa. Promocji towarzyszyła wystawa kart kalendarza w holu Galerii Piastów, sfinansowana przez Galerię. Wystawa prezentowana była od października 2019 r. do kwietnia 2020 r.
 • W październiku 2018 r. po raz szósty, pod patronatem Prezydenta Miasta Legnicy, odbyła się LEGNICKA JESIEŃ MIEDZIANA, której celem jest promocja sztuki złotniczej
  i artystycznej. W ramach imprezy odbyły się:

– Konkursy Poetyckie LEGNICA, zakończone wydaniem 4 tomików poezji i spotkaniem
z autorami wierszy o Legnicy.

– Konkursy Plastyczne „Legnica w barwach jesieni”, organizowane przy współpracy
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

– warsztaty przeprowadzone przez osoby zrzeszone w Sekcji RĘKODZIEŁO SPOSÓB NA NUDĘ – szczegóły w sprawozdaniu z prac sekcji.

– Koncerty inauguracyjne zorganizowane w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy przy ogromnym zaangażowaniu jego pracowników.

– warsztaty batiku i ceramiki prowadzone przez: Annę Rodak i Roberta Tracza z MCK (2016).

– warsztaty plastyczne i artystyczne  dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 przeprowadziły osoby zrzeszone w Sekcji RĘKODZIEŁO SPOSÓB NA NUDĘ – szczegóły w sprawozdaniu z prac sekcji. Muzyczne zaś Jolanta Trawnik.

– spotkania autorskie Dawida Kutryna autora tomiku poezji „Ćwierć tysiąca fraszek
o Legnicy” z uczniami szkół średnich (2018).

– spotkanie z Arturem Guzickim dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10
– z Danutą Danielewicz w Szkole Podstawowej nr 1 (2018).
– w 2019 r. warsztaty prowadzone przez osoby zrzeszone w sekcji Rękodzieło sposób na nudę miały proekologiczny charakter. Przez 3 dni na płycie rynku dzieci ze szkół podstawowych uczestniczyły w warsztatach segregacji odpadów oraz akcji „Zerwij z plastikiem”. Warsztaty realizowane były wspólnie z Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy, Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Zakład Oczyszczania Miasta, Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Dzieci uczestniczące w warsztatach otrzymały reklamowe upominki od przedsiębiorstw. Panie Sekcji Rękodzieło wręczyły dzieciom torby szyte z firan jako przykład recyklingu
ze wskazaniem możliwości wykorzystania surowców wtórnych.

 • Z inicjatywy grupy młodych członków towarzystwa od 2015 na Zamku Piastowskim,
  w ramach porozumienia o współpracy z oraz  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, w sierpniu odbywa się GRA MIEJSKA. Do grona czynnie zaangażowanych
  w organizację imprezy należy zaliczyć: Pawła, Malwinę i Maję Boneckich, Mariusza i Katarzynę Kania, Tomasza Strojka, Dawida Sołtysa, Pawła Dybka, Alinę Tarnawską, Antoninę Trawnik, Bożenę Heiser-Bobrowską, Marię Ugniewską, Tomasza Szczytyńskiego, Grzegorza Chabra, Jędrzeja Sobkowa. Jest to bardzo cenna inicjatywa przybliżająca młodym obywatelom Legnicy
  i ich rodzicom dzieje naszego miasta. Prowadzący imprezę w 2019 r. całymi rodzinami
  w historycznych strojach przybliżali uczestnikom imprezy dzieje Zamku Legnickiego
  i podkreślali wagę wspólnego spędzania czasu. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa oraz drobne upominki. Imprezie towarzyszyły stoiska prezentujące prace członkiń Sekcji „Rękodzieło sposób na nudę”.
 • Od 2017 r. – W rocznicę pamiętnego huraganu w Legnicy w Parku Miejskim na terenie Mini Zoo, Towarzystwo zorganizowało spotkanie z legnickimi ludźmi pióra, o nazwie HURAGAN POEZJI. W 2017 r. w trakcie imprezy, 22 autorów, poprzez recytację swoich wierszy oraz odczytanie fragmentów książek zaprezentowało swoją twórczość społeczeństwu miasta. Przerywnikami między prezentacją poetów i pisarzy był koncert poezji w wykonaniu Jolanty Trawnik przy akompaniamencie Natalii Sałochy. Impreza zorganizowana bez kosztowo siłami społecznymi.
  W 2018 r. Huragan Poezji połączony był z promocją tomiku wierszy Dawida Kutryna „Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy”. Imprezy nieodpłatnie poprowadził Wiktor Czepułkowski. Obecny był również Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy. Ważnym elementem spotkania był koncert poezji miłosnej i romansu w wykonaniu Jolanty Trawnik, przy akompaniamencie Natalii Sałochy. W czasie trwania Imprezy przeprowadzono konkurs wiedzy o Legnicy. 20 uczestników otrzymało nagrody książkowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Legnicy i wydawnictwo EDYTOR.

„Huragan Poezji” w 2019 r. został zorganizowany wspólnie z Legnicką Palmiarnią, która
w znaczący sposób zapewniła miejsce dla widzów, Teatr AVATAR udostępnił nagłośnienie, program artystyczny zapewnił Zespół muzyczny „Asocjacja Starych Łosi”. Spotkanie poetyckie z dr Marią Zajączkowską, promującą swoją twórczość, która dostarczyła widzom wiele radości. W przerwach przeprowadzono konkurs wiedzy o Legnicy dla 20 osób, w którym nagrodą był ostatnio wydany tom Szkiców Legnickich.

 • Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Legnicy 27 listopada 2018 r. w Legnickiej Bibliotece Publicznej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Umarli…Znajomi…Kochani” upamiętniające legniczan, którzy odeszli w latach 2017-2018. Kolejne spotkanie o zmarłych legniczanach w latach 2018-2019 odbyło się 06.11.2019 r. Rodzina i znajomi wspominali swoich bliskich i przyjaciół, wieczór miał charakter listopadowej nostalgii. Wiersze
  i fragmenty prozy związane tematycznie z nastrojem po odejściu bliskich – czytał Jan Hilla, prezentację osób zmarłych przygotowała i prowadziła Anna Gątowska – dyrektor LBP.

WYSTAWY

Przygotowano i zrealizowano wspólnie z Galerii Piastów w Legnicy następujące wystawy:

 • W czerwcu, w latach 2015-2019, prac laureatów Konkursu fotograficznego
  Mieczysława Pawełka LEGNICA (5 wystaw);
 • kwiecień 2017 PORTRETY LEGNICZAN – wystawa portretów towarzysząca promocji książki o tym samym tytule;
 • grudzień 2017 PRZYGODY JULKA – wystawa ilustracji autorstwa Henryka Bacy
  do wydawnictwa o tym tytule;
 • marzec 2018 KOBIETA TO ISTNIENIE * AKTYWNE LEGNICZANKI – wystawa podobizn i krótkiej charakterystyki 52 legniczanek, zaangażowanych w życie społeczne miasta, z okazji ogłoszenia roku 2018 ROKIEM PRAW KOBIET i setnej rocznicy przyznania kobietom prawa wyborczego;
 • styczeń 2019 TYSIĄCE SPOTKAŃ- MILIONY UŚMIECHÓW-LATA DZIAŁALNOŚCI z okazji 50-lecia organizacji – wystawa prezentująca dorobek TML „Pro Legnica”:
 • maj 2019 MATKI ZNANE i NIEZNANE z okazji „Dnia Matki” prezentująca – pokolenia legniczanek;
 • październik 2019 Legnica 2020-1920 Wystawa kart kalendarza autorstwa Klaudii Korfanty na rok 2020 z okazji 50-lecia TML .

Pozostałe działania:

 • W grudniu 2015  w ramach porozumień Towarzystwa Miłośników Legnicy
  „Pro Legnica”,  Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Zamek Piastowski zorganizowaliśmy imprezę pn.:  MAGIA I CZAR KRESOWEGO BOŻEGO NARADZENIA ORAZ BOŻE NARODZENIE WG REYMONTA na Zamku Piastowskim w  Legnicy
  w dniach 12–13 grudnia  2015 r.
 • 70 LAT TPD w Legnicy – w dniu 19 maja 2015 r., odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego i Miejskiego TPD panem Kazimierzem Pleśniakiem.
 • 10 marca 2018 r. z okazji stulecia uzyskania przez kobiety praw wyborczych w Galerii Piastów odbyło się otwarcie wystawy zatytułowanej „Kobieta to istnienie”. Wystawa prezentowała fotografie oraz biogramy pięćdziesięciu dwóch kobiet, biorących czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym Legnicy oraz współpracujących czynnie
  z Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA.
 • listopad 2018 w świetlicy TML zorganizowani wystawę prac będących pokłosiem realizacji programu grupy nieformalnej „Białoczerwona niepodległa”
 • Listopad 2019 w siedzibie TML Rynek 5/6 wystawa akordeonów i harmonii z kolekcji Jana Plewczyńskiego. Wystawie towarzyszyły warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych
  z których skorzystało 503 dzieci.

Konkurs na najciekawsze życzenia świąteczne – w miesiącu grudniu 2019r. Towarzystwo ogłosiło konkurs na najciekawsze życzenia świąteczne i noworoczne dla legniczan i Legnicy. W konkursie wzięło udział 5 osób, nagrody w postaci stroików świątecznych ufundowane przez Prezydenta Miasta Legnicy wręczono 3 osobom.

Promocja młodych legniczan „Młodzi legniczanie sukcesu”:

W ramach cyklu spotkań prowadzonych przez Dawida Sołtysa „Młodzi legniczanie sukcesu” swoje sylwetki i osiągnięcia zaprezentowali:

 • Damian Kaczorowski – właściciel Rock Burgera
 • Paweł Biszczak – Mistrz Polski w Kickboxingu
 • Łukasz Boruń – twórca gier komputerowych
 • Łukasz Zieliński – Prezes Fundacji Teatr Awatar
 • Przemek Corso – autor książek „Studium w Czerwieni”, „Maraton”, „Podziemne Miasto”, „Miasto Złodziei”, „Miasto z Gliny”
 • Dawid Kutryn – autor tomiku poezji „Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy”

Promocja książek legnickich autorów:

 • Artur Guzicki i Henryk Jan Baca „Przygody Julka” – promocja połączona z wystawą ilustracji zawartych w książce, która odbyła się w Galerii Piastów. Wystawę można było oglądać przez kolejne trzy miesiące, cieszyła się dużą popularnością. Nakład
  w ilości 1200 egzemplarzy został rozprowadzony do połowy roku 2018.
 • Dawid Kutryn – „Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy” – premiera podczas Huraganu Poezji 2018, spotkania autorskie podczas Legnickiej Jesieni Miedzianej 2018.
 • Współpraca z wydawnictwami EDYTOR i ATUT poprzez rozprowadzanie książek
  o tematyce związanej z dziejami i historią miasta.

Spotkania z ciekawymi ludźmi:

 • Spotkanie z profesorem Wiesławem Hładkiewiczem i drem Adamem Ilciowem
  z Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat „Legnica wczoraj i dziś” (14.12.2016).
 • Spotkanie z Pawłem Cwynarem, autorem książki „Wysłuchaj mnie, proszę…” (2017).
 • Spotkanie z prof. Wiesławem Hładkiewiczem pt. „Niezwykłe podróże: Jamajka – Malezja – Zanzibar” (19.04.2018).
 • W 60 rocznicę prowadzenia badań nad awifauną w Legnicy i okolicach zorganizowano spotkanie z prof. Ludwikiem Tomiałojciem – światowej sławy ornitologiem, biologiem i ekologiem.

Koncerty okolicznościowe w sali TML:

 • 14 lutego 2016 – Koncert dla seniorów zorganizowany przez Wiesławę Habiak
  z okazji Święta Zakochanych. Wystąpił zespół „Ależ co tam”, w imprezie wzięło udział ponad 50 osób.
 • Koncerty kolęd dla członków towarzystwa na zakończenie 2016 r. i 2017 r. przy lampce szampana. Wystąpiły: Jolanta Trawnik, Ksenia Duszeńko przy akompaniamencie Natalii Sałochy.
 • W ramach porozumienia o współpracy MCK z Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA w naszej siedzibie odbyły się koncerty: w grudniu 2018 mikołajkowy, w lutym 2019 koncert kolęd, dla rodziców w wykonaniu dzieci koła gitarowego Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy pod kierunkiem Jolanty Trawnik.

Imprezy zewnętrzne na zaproszenie:

 • Udział w zabawie edukacyjnej w Przedszkolu SŁONECZKO w Legnicy. Spotkanie
  z dziećmi miało na celu krzewienie patriotyzmu wśród najmłodszych legniczan. W spotkaniu uczestniczyła pani prezes TML Antonina Trawnik.
 • Udział prezes Antoniny Trawnik w jury Konkursu Piosenki Ekologicznej organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 • Udział w Kapitule Legnickiej Książki Roku – Antonina Trawnik (2010-2019).
 • Nominacja Kapituły Redakcji „Gazety Wrocławskiej” do tytułu Osobowość Roku 2017 w kategorii „Kultura” dla prezes Antoniny Trawnik (2017).
 • Udział prezes Antoniny Trawnik w jury konkursowym w turnieju „Legnica to moje miasto” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2018).
 • Udział prezes Antoniny Trawnik w komisji konkursowej I Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Dziecięcej MIKROFONIK „Piosenka dla Mamy” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy (2018).
 • Udział prezes Antoniny Trawnik w Kapitule Nagrody im. Jürgena Gretschela „Śląskie Niebo” (2017-2019).

Działalność wydawnicza i ceramiczna:

 • Zakładka – kalendarzyk z zaznaczeniem imprez cyklicznych, sponsorowana przez Multibank Oddział Legnica, w 2018 r. sfinansowana wyłącznie przez środki Towarzystwa.
 • Wyroby ceramiczne z nadrukiem zabytków Legnicy.
 • Magnesy z panoramą i zabytkami Legnicy.
 • Wydano 2 tomy „Portretów legniczan”.(I. 2017 , II. 2020)
 • Wydano 4 pokonkursowe tomiki poezji.
 • „Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica w latach 2005–2017” – artykuł zamieszczony w „Szkicach Legnickich” t. XXXVIII.
 • Wydano „Przygody Julka”. autorstwa Artura Guzickiego.
 • Zamieszczono reklamę TML PRO LEGNICA w przewodniku Edwarda Wiśniewskiego LEGNICA i OKOLICE wydanym przez Oficynę Wydawniczą ATUT.
 • Wydano „Ćwierć tysiąca fraszek o Legnicy” Dawida Kutryna.
 • „Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych 2009–2017” – artykuł Adama Ilciowa zamieszczony w „Szkicach Legnickich” t. XXXIX.
 • Stowarzyszenie Kulturalne „KRAJOBRAZY” Historia Stowarzyszenia opracowana przez Antoninę Trawnik i Paulinę Winnicką – artykuł zamieszczony w „Szkicach Legnickich” 1.XL.

Wnioski o wsparcie finansowe działalności TML:

– Dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Legnicy – w 2016 r. i 2017 r. Prezydent Legnicy ufundował nagrody dla realizatorów warsztatów Rękodzieła w postaci 20 książek „Sekrety Legnicy”. W latach 2016 – 2019 r. nagrody dla laureatów Konkursu Fotograficznego „Legnica” w wysokości po 2000 zł rocznie, nagrody dla laureatów Konkursu Poetyckiego „Legnica” i Konkursu Plastycznego „Legnica w barwach jesieni”.

– Skierowano wnioski do Fundacji KGHM Polska Miedź o darowiznę na wydanie książek „Portrety Legniczan” i „Przygody Julka” – rozpatrzone negatywnie.

– Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie wydawnictwa „Przygody Julka” – otrzymano dotację w wysokości 6000,00 zł – nie uznano wydatków 689,61 zł.
– Wniosek do Legnickiej Strefy Ekonomicznej o darowiznę na wydanie książki „Przygody Julka” – otrzymano 1500,00 zł.

– Wniosek do Prezydenta miasta Legnicy w ramach projektu na dofinansowanie Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych – otrzymano dotację w wysokości 2500,00 zł

Działalność charytatywna i sponsoring:

 • TML systematycznie wspiera organizowane w Legnicy imprezy, przekazując materiały wydawnicze uczestnikom konkursów i turniejów m.in. XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej EKOPIOSENKA 2015.
 • Wsparcie aukcji charytatywnej Stowarzyszenia „Otwórz Serce” w latach 2015-2019, fanty na aukcję systematycznie pozyskiwano od wystawców na Jarmarku Staroci.
 • Wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kultury w 2016 r. zorganizowano koncert
  „Dla Danuty” na którym przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla Danuty Zając chorej
  na nowotwór złośliwy i wymagającej witaminoterapii, której koszt tygodniowo wynosi 1500,00 zł. W czasie koncertu zebrano 1 843,13 zł.
 • Przekazaliśmy w grudniu 2017 r. na aukcję charytatywną na rzecz Mirosława Karcza wydawnictwa Towarzystwa i upominki pozyskane na Jarmarku Staroci.
 • Dofinansowaliśmy w kwocie 1 000 zł wydanie XXXVIII tomu „Szkiców Legnickich”
 • Zawarto porozumienie (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z autorem wydawnictwa)
  i przekazano 20% dochodu ze sprzedaży „Przygód Julka” w kwocie 3 000 zł na leczenie
  i rehabilitację Aleksandry Miktus.
 • Wsparcie działań Szlachetnej Paczki w postaci użyczenia świetlicy na spotkania organizacyjne.
 • W przedszkolu SŁONECZKO w czasie trwania imprezy młodym legniczanom wręczono materiały promocyjne i wydawnictwa TML.

Udział w projektach:

 • Wnioski złożono do: Muzeum Historii Polski w Warszawie – PATRIOTYZM JUTRA – Portrety Legniczan;
 • Na podstawie umowy o współpracy zawartej dnia 13 lipca 2015 r. z grupą nieformalną „Sami Swoi” opracowano projekt „Jak chcemy, to możemy” dotyczący spotkań muzycznych i koncertów;
 • Wspólnie z Galerią Sztuki w Legnicy złożono projekt do Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego „Srebrne Miasto”.

Powyższe projekty nie zyskały aprobaty podmiotów udzielających dotacji.

 • Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Zamku Piastowskim w dniach 14-17 maja 2015 r., odbyły się Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, Towarzystwo Miłośników Legnicy udzieliło wsparcia organizatorom (Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Dolnośląskiemu Samorządowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zamek Piastowski w Legnicy), w postaci wskazania prelegentów i organizacji imprezy.

Współpraca:

 • Prezydent Miasta Legnicy – honorowy członek TML – w zakresie organizacji Jarmarków Staroci, Konkursu Fotograficznego LEGNICA i Legnickiej Jesieni Miedzianej.
 • Starostwo Powiatowe – Powiatowy Urząd Pracy w zakresie zatrudniania osób trwale bezrobotnych.
 • Muzeum Miedzi – Legnicka Jesień Miedziana.
 • Młodzieżowe Centrum Kultury – Legnicka Jesień Miedziana.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Legnicka Jesień Miedziana,
 • Legnickie szkoły przy organizacji Legnickiej Jesieni Miedzianej.
 • Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.
 • Stowarzyszenie „Ziemia Legnicka”– realizacja spektaklu słowno-muzycznego tanecznego WESELE, koncerty okazjonalne
 • Stowarzyszenie Weteranów Pracy.
 • Stowarzyszenie Pasjonatów Języka Niemieckiego GERMANICA.
 • Galeria Piastów.
 • Stowarzyszenie INTRO
 • Inne organizacje pozarządowe w ramach współpracy przy organizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
 • Stowarzyszenie kulturalne KRAJOBRAZY – organizacja imprez np. „Kiermasz Świąteczny”, „Magia i czar Reymontowskiego Bożego Narodzenia”
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 70 LAT TPD w Legnicy – z tej okazji w dniu 19 maja 2015 r., odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego
  i Miejskiego TPD panem Kazimierzem Pleśniakiem.

Pisma okolicznościowe i podziękowania:

 • Gościom spotkań Legniczanie Znani i Lubiani, Młodzi Legniczanie Sukcesu, organizatorom Gry Miejskiej, Festiwalu Organizacji Pozarządowych, uczestnikom Warsztatów Rękodzieła, warsztatów podczas Legnickiej Jesieni Miedzianej zostały wręczone pisma upamiętniające dane wydarzenie.
 • Pomysłodawcom i realizatorom Gry Miejskiej na Zamku Piastowskim.
 • Przyznanie tytułu Pioniera Miasta Legnicy.
 • Liderom organizacji biorących udział w FLOP SHOW,
 • Podziękowanie za przekazanie 1% podatku na działalność TML.
 • Honorowy członek TML – prof. Ludwik Tomiałojć.

Wnioski Towarzystwa o odznaczenia państwowe :

W miesiącu sierpniu 2019 r. przygotowano wnioski o Krzyże Zasługi dla osób które
w znaczący sposób wyróżniły się w działalności Towarzystwa, a mianowicie:

Maria Furowicz – Złoty Krzyż Zasługi

Alina Tarnawska – Srebrny Krzyż Zasługi

Bożena Heiser-Bobrowska – Srebrny Krzyż Zasługi

Irena Szejpało – Srebrny Krzyż Zasługi

Danuta Danielewicz – Srebrny Krzyż Zasługi

Paweł Bonecki  –  Brązowy Krzyż Zasługi

Grzegorz Fijałkowski – Brązowy Krzyż Zasługi

Marek Janik – Brązowy Krzyż Zasługi

Mariusz Kania – Brązowy Krzyż Zasługi

Bożena Rymkiewicz – Brązowy Krzyż Zasługi

Dawid Sołtys – Brązowy Krzyż Zasługi

Tomasz Strojek – Brązowy Krzyż Zasługi

Adam Stępień – Brązowy Krzyż Zasługi

Wiesława Sykulska – Brązowy Krzyż Zasługi

Jolanta Trawnik – Brązowy Krzyż Zasługi

Odznaczenia państwowe zostały wręczone 13 lutego 2020 r. , aktu dekoracji dokonał
Wice Wojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa w czasie uroczystych obchodów 50-lecia TML.

Jednocześnie dla osób i instytucji zasłużonych w działalności Towarzystwa przyznano statuetki „Miłośnik Legnicy”, które otrzymali: Marta Chmielewska, Anna Gątowska, Krystyna Zajko-Minkiewicz, Agata Tokarz-Puzio, Klaudia Korfanty, Joanna Kowalczuk, Lilla Sadowska, Izabela Stasiak-Kicielińska, Agnieszka Socha, Monika Kuligowska, Elżbieta Sobolewska, Dorota Czudowska, Grażyna Laurowska, Beata Kwiecień, Anna Dyduk, Janina Stasiak, Grażyna Zapaśnik-Napierska, Agnieszka Pacanowska-Cholewińska, Irena Nowak-Urban, Witold Łaszewski, Łukasz Zieliński, Grzegorz Szczepaniak, Tadeusz Krzakowski, Jarosław Rabczenko, Jacek Głomb, Mateusz Różański, Piotr Krzyżanowski, Wojciech Obremski, Krzysztof Lewandowski, Jan Lewandowski, Jan Plewczyński, Przemysław Corso, Wiktor Czepułkowski, Jan Lipiec, Andrzej Repelowski, Sławomir Kozioł, Adam Sikorski, Korneliusz Okoń, Kazimierz Pleśniak, Artur Wira, Robert Wójcicki, Jarosław Wiśniewski, Tomasz Kopta, Janusz Hawryluk , Grzegorz Alchimionek, Jerzy Janicki, Mieczysław Pytel, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, Jan Hila, Małgorzata i Jan Mroczka, Halina i Franciszek Grzywacz.

Statuetki w ilości 41 zostały sfinansowane przez Prezydenta Miasta Legnicy i 11 przez Towarzystwo Miłośników Legnicy. Wręczenia statuetek dokonali Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy i Antonina Trawnik Prezes TML.

Oprócz Odznaczeń Państwowych i statuetek Miłośnika Legnicy, 4 osobom wręczono odznaki Pioniera Legnicy, które tradycyjnie nadaje prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA wraz z przewodniczącym sekcji Pioniera Legnicy Janem Lipcem oraz prezydentem miasta Tadeuszem Krzakowskim.

Wnioski towarzystwa do nagród ogólnopolskich i lokalnych dla osób fizycznych
i instytucji:

 • Luty 2015 r. – Wniosek dla Tadeusza Samborskiego do tytułu HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA.
 • Podanie kandydatur z charakterystyką Krystyny Leszczyńskiej i Marty Chmielewskiej
  do odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
 • Wniosek na odznakę „Zasłużony dla Legnicy” dla Ireny Nowak – rozpatrzony pozytywnie (2016)
 • Rekomendacja dla Bogumiły Słomczyńskiej do Nagrody Nauczyciela Roku 2016
 • Wniosek na odznakę „Zasłużony dla Legnicy” dla Jana Lipca – rozpatrzony negatywnie (2017). Ponowiono wniosek w lutym 2020 roku. Kapituła przyznała Janowi Lipcowi odznakę „Zasłużony dla Legnicy”
 • Wniosek na odznakę „Zasłużony dla Legnicy” dla Aliny Tarnawskiej – rozpatrzony pozytywnie (2017)
 • Wnioski do Muzeum Historii Polski w ramach Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”, którego celem było uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w 2016 roku. Zgłoszono: Muzeum Miedzi za obchody legnickiego Roku Benjamina Bilsego oraz Teatr im. Heleny Modrzejewskiej za spektakl „Przerwana Odyseja”, który nawiązuje do wspólnego epizodu z historii Polski i Macedonii; w latach 1946-1949 Polska przyjęła 3,2 tys. macedońskich dzieci uchodzących przed grecką wojną domową. (2017)
 • Wniosek do Kapituły Wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu” dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego lub organizatora masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych. Zgłoszono: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za Olimpiadę dla osób niepełnosprawnych. (2017)
 • Wniosek do Muzeum Powstania Warszawskiego w sprawie Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” dla Kazimierza Pleśniaka (2017)
 • Wniosek do Nagrody Miasta Legnicy dla Marty Chmielewskiej – rozpatrzony negatywnie (2018)

Podziękowania i nagrody dla TML:

 • Miejskie Przedszkole nr 13 za krzewienie patriotyzmu wśród najmłodszych legniczan.
 • Legnickie Centrum kultury za udział w IV Legnickim Festiwalu Kultur „Kto siedzi
  na Miedzi (-y)?”.
 • Towarzystwo Przyjaciół Nauk za finansowe wsparcie wydawnictwa „Szkice Legnickie”.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Statuetka NADE WSZYSTKO DZIECKO.
 • MCK – za wsparcie XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej EKOPIOSENKA.
 • Przedszkole SŁONECZKO – za krzewienie patriotyzmu wśród najmłodszych legniczan.
 • Stowarzyszenie Pasjonatów Języka Niemieckiego GERMANICA – za współpracę
  w organizację jubileuszu grupy językowej.
 • Odznaka Rudolphiny od Towarzystwa Przyjaciół Nauk dla Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA jako organizacji współdziałającej z TPN.
 • W 2019 r. Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica”, za całokształt działalności otrzymało prestiżową Nagrodę Miasta Legnicy.

Sponsorzy:

 • Prezydent Miasta Legnicy – nagrody dla laureatów Konkursu Fotograficznego LEGNICA 2015–2018, dla uczestników quizu w oparciu o fraszki Dawida Kutryna podczas Huraganu Poezji 2018, dla laureatów Konkursu Poetyckiego LEGNICA
  w latach 2016–2018 r.
 • Galeria Piastów – obsługa techniczna imprez (scena, nagłośnienie, stoły i inne niezbędne do prawidłowego przebiegu imprezy): Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych, Konkursu Fotograficznego LEGNICA 2017-2019, promocja wydawnictw „Portrety legniczan” i „Przygody Julka” oraz sfinansowanie wystaw promocyjnych: portretów Legniczan znanych i lubianych, ilustracji do książki „Przygody Julka”, wystawy „Kobieta to istnienie”, styczeń 2019 TYSIĄCE SPOTKAŃ- MILIONY UŚMIECHÓW-LATA DZIAŁALNOŚCI – wystawa prezentująca dorobek TML „Pro Legnica” z okazji 50-lecia organizacji; maj 2019 MATKI ZNANE i NIEZNANE z okazji „Dnia Matki” prezentująca – pokolenia legniczanek; październik 2019 Legnica 2020-1920 Wystawa kart kalendarza autorstwa Klaudii Korfanty na rok 2020 z okazji 50-lecia TML .
 • Dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej – nagroda specjalna dla laureata Konkursu Poetyckiego LEGNICA 2018.
 • Krystyna Zajko-Minkiewicz – nagroda specjalna dla laureata Konkursu Poetyckiego LEGNICA 2018.
 • Centrum Druku 4 kolory: wykonywanie druków, ulotek, podziękowań, zaproszeń, tomiku poezji „Legnica”.

Dzięki zaangażowaniu członków Zarządu i sympatyzujących z Towarzystwem osób było możliwe zrealizowanie tych wszystkich działań. Wszystkim osobom serdecznie dziękuję.

Antonina Trawnik

Legnica, dnia 15 lipca 2020 r.

 

Previous Article
Next Article