Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica z siedzibą w 59-220 Legnica, ul. Rynek 5/6
W związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować Administratorem na adres poczty elektronicznej: tmlprolegnica@wp.pl, oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Rynek 5/6, 59-220 Legnica.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów, zapisów i organizacji imprez oraz zapisów na wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
art. 6 ust 1 pkt b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust 1 pkt c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust 1 pkt f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy i celu do ich przetwarzania:

  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
    Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z stowarzyszeniem, wyłącznie do wyżej wymienionych celów. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym z Towarzystwem Miłośników Legnicy Pro Legnica ograniczona jest do wymaganego minimum.
    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;