Walne Zgromadzenie Członków 2023r

      

        Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA
Organizacja Pożytku Publicznego

Serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków,
które odbędzie się dnia  19.05.2023 o godz.17:00 i 17:30
w Legnicy przy ul. Rynek 5/6

Zgodnie z & 16 p.5 statutu TML PRO Legnica uchwały walnych zebrań odbytych  w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych TML obecnych na tym

Porządek obrad

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 r.
8. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
9. Protokół Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Udzielenie Zarządowi absolutorium-głosowanie o przyjęciu lub odrzuceniu absolutorium

– podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie projektu planu merytoryczno-finansowego na 2023 rok.
13. Dyskusja nad planami.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia lub odrzucenia planu działania.
15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie zebrania.

Previous Article
Next Article