Walne Zgromadzenie Członków 2022r

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA

            Organizacja Pożytku Publicznego

Serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Zarządu,

które odbędzie się dnia  09.08.2022   o godz.17:00 i 17:30

w Legnicy przy ul. Rynek 5/6

Zgodnie z & 16 p.5 statutu TML PRO Legnica uchwały walnych zebrań odbytych  w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych TML obecnych na tym zebraniu.

Porządek obrad

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r.

8. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

9. Protokół Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Udzielenie Zarządowi absolutorium-głosowanie o przyjęciu lub odrzuceniu absolutorium

– podjęcie uchwały.

12. Przedstawienie projektu planu merytoryczno-finansowego na 2022 rok.

13. Dyskusja nad planami.

14. Uchwała w sprawie przyjęcia lub odrzucenia planu działania.

15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie zebrania.

Previous Article
Next Article